C C C C A+ A A- X

Предприемане на мерки от Окръжен съд-Благоевград за предпазване от коронавирусна инфекция (COVID-19) във връзка с обявеното извънредно положение

Дата на публикуване 22 октомври 2020 Последна редакция 22 юли 2022 Новини Отпечатай

Заповед №347/22.07.2022 г.

Заповед № 31/21.01.2022 г.

Заповед № 2/04.01.2022 г.

Заповед №574/25.11.2021 г.

Заповед №517/28.10.2021 г. 

Заповед №282/08.06.2021 г.

Заповед №260/18.05.21г. -Важно за достъпа на адвокати до Адвокатска стая

Заповед №150/23.03.2021 г. 

Заповед №86/12.02.2021 г. -Важно за достъпа на адвокати до Адвокатската стая 

Заповед №25/12.01.2021 г. -Важно за достъпа на адвокати до Адвокатската стая 

Заповед №24/11.01.2021 г. -Важно за достъпа на адвокати до Адвокатската стая

Заповед №567/11.11.2020 г. 

Заповед №523/26.10.2020 г. - Временно за срок от 10 дни, считано от 26.10.2020 г. се преустановява връчването на призовки и съдебни книжа чрез директен контакт и лично на място.

Заповед №517/22.10.2020 г.

Заповед №469/01.10.2020 г.

Заповед №464/ 30.09.2020 г. - Важно за достъп на адвокати до адвокатската стая

Заповед №462/30.09.2020 г.

Заповед №409/ 01.09.2020 г. - Важно за достъп на адвокати до адвокатската стая

Заповед №398/26.08.2020 г.

Заповед №323/ 15.07.2020 г.

Заповед №307/ 07.07.2020 г. - Важно за достъп на адвокати до адвокатската стая

Заповед №295/ 30.06.2020 г.

Заповед №228/ 28.05.2020 г.

Заповед №204/ 13.05.2020 г.

Заповед №201/ 30.04.2020 г. 

Заповед №197/ 13.04.2020 г

Заповед №189/ 13.04.2020 г.  за удължаване на срока на предприетите мерки

Заповед №181/ 31.03.2020 г. - допълва Заповед № 180/19.03.2020 г.

Заповед №180/ 27.03.2020 г. - допълва Заповед № 176/19.03.2020 г.

Заповед №176/ 19.03.2020 г.  - допълва Заповед № 165/16.03.2020 г.

 

З А П О В Е Д

№ 165/16.03.2020 Г.

           ОТНОСНО: Предприемане на мерки за предпазване от коронавирусна инфекция (COVID-19) във връзка с обявеното извънредно положение

           Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространяването на коронавирусна инфекция (COVID-19) на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, във връзка с  Решение по Протокол № 9/15.03.2020 г. от проведено извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и  на основание чл. 86, ал. 1 и ал. 2 ЗСВ,

  З А П О В Я Д В А М

1. Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;

- Делата по чл.66 от НПК;

- Делата по чл.67 от НПК;

- Делата по чл.69 от НПК;

- Делата по чл.70 от НПК;

- Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;

- Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;

- Делата по чл.427 от НПК;

- Делата по Раздел II от Закона за здравето;

- Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;

- Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

- Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

- Дела по чл.355 от НК;

- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158,чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК;

- Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства.

2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

- Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

- Делата за обезпечаване на доказателства.

3. Всички останали дела, извън посочените по т.т.1 и 2 да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година.

4. Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1и 2, които се образуват от съответния дежурен съдия или съответния председател на състава.

5. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.

6. Справките по дела се извършват САМО по телефон 073/88 98 35 – регистратура или по електронен път на сайта на съда - https://blagoevgrad-os.justice.bg/

7. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в Съдебна палата Благоевград на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.т.1 и 2.

8. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, изготвен от административният ръководител на Окръжен съд Благоевград.

9. УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела.Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книгите след отпадане на извънредното положение.

10. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.т. 1 и 2 за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително.

11. Призовките и съобщенията за делата по т.т. 1 и 2 да се извършват по телефон, факс или по електронен път от съответния дежурен деловодител.

12. Присъствието на страните за производствата по т. 1 – бързи наказателни производства  да се осигуряват от Окръжна прокуратура Благоевград, съгласно правилата на НПК, с изключение на Съдебната охрана към ОЗ „Охрана“ Благоевград, която се уведомява от дежурния деловодител.

13. Делата по т. 1 и 2 да бъдат разглеждани само в зала № 2 на Окръжен съд – Благоевград, като на съдиите и съдебните секретари бъдат осигурени предпазни средства (маски, ръкавици и дезинфектанти).

14. Всички отсрочени/отложени дела да се насрочват за разглеждане след 30.04.2020 г.

15. Необходимите процесуални действия по ненасрочените и новообразуваните дела, които се разглеждат в открито съдебно заседание, да бъдат извършвани след отмяна на мерките, свързани с обявеното извънредно положение в страната.

16. Съдебните деловодители в Окръжен съд – Благоевград да уведомят страните, техните представители и другите участници в процеса за обстоятелствата в заповедта като извършат следните действия:

16.1. Да изпратят съобщение на посочен по делата електронен адрес, като приложат разпечатка от съобщението по делото;

16.2. Пo телефон чрез удостоверяване на дата, час, име и длъжност на лицето, извършило позвъняването;

16.3. При липса на електронен адрес и телефон, информацията по т. 1 да се обяви на таблото за съобщения на Окръжен съд – Благоевград;

16.4. Считано от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. всички призовки и съобщения да не бъдат изпращани на служба „Призовки“ при Окръжен съд – Благоевград, поради преустановяване на дейността й за този период.

17. Справки по дела на Окръжен съд – Благоевград да се извършват само по телефон, по електронна поща и на интернет страницата на съда.

18. По изключение и във връзка с цитираните по-горе производства книжата да се приемат само в регистратурата на Съдебната палата. На всеки кръгъл час, за 10 минути, да се извършва проветряване и дезинфекция на помещението, без присъствие на съдебни служители и граждани.

19. Считано от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. се преустановява работата на Адвокатската стая в Съдебна палата – Благоевград.

20. Заповедта да се изпрати чрез вътрешната електронна поща на съдиите и съдебните служителите – за сведение и изпълнение.

21. Да се изготви съобщение за предприетите мерки, което да се публикува на интернет страницата на Окръжен съд – Благоевград, ведно със заповедта.

22. Копие от заповедта да се постави на видно място в Съдебна палата – Благоевград.

23. Копие от заповедта да се изпрати на Началника на ОЗ „Охрана – Благоевград“, за сведение и изпълнение.

24. Копие от заповедта да се изпрати на председателя на АК – Благоевград, за сведение.

25. Копие от заповедта да се изпрати на председателите на районните съдилища, на административния ръководител на Окръжна прокуратура Благоевград за сведение.

26. Копие от заповедта да бъде изпратена на електронния адрес на сектор „Връзки с обществеността“ към ВСС: pkp@vss.justice.bg, като се приложи линк към съобщението, публикувано на интернет страницата на съда.

27. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на съдебния администратор, на когото да се връчи препис от заповедта. Всички съдии и съдебни служители могат да  координират дейността по делата  на телефон в регистратура – 073/ 88 98 35, Наказателно деловодство – 073/88 98 56 и Гражданско деловодство – 073/88 98 07, както и с координатора на телефона – 0888 72 73 79

28. С настоящата заповед отменям Заповед 153/10.03.2020 г. с изключение на точките, свързани с хигиенизирането и дезинфекцирането на сградата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД:

/КАТЯ БЕЛЬОВА/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация