C C C C A+ A A- X

Указател за контакти

Окръжен съд - Благоевград

E-mail: blagoevgrad-os@justice.bg

Местоположение: 2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1

Регистратура

Телефон: +359 073/ 8898 35; факс: +359 073/ 885231

E-mail: blagoevgrad-os@justice.bg

Местоположение: 2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, етаж 1

Регистрира входящите документи. Дава информация и прави справки за делата.

Работно време: от 08.30 часа до 18.30 часа.

Наказателно деловодство

Телефон: 073/ 8898 56

E-mail: dcblg.criminal@gmail.com

Местоположение: 2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, етаж 3, стая 35а

Дава информация за получената и изпратената кореспонденция, прави справки за делата.

Гражданско и търговско деловодство

Телефон: тел. 073/ 8898 07

E-mail: dcblg.civil@gmail.com

Местоположение: 2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, етаж 3, стая 35

Дава информация за получената и изпратената кореспонденция, прави справки за делата.

Архив

Телефон: 073/ 88 98 14

E-mail: dcblg.arhive@gmail.com

Местоположение: 2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, стая 14

Съдебният архивар класифицира и архивира граждански, административни и наказателни дела, поддържа целостта на системата за архивиране като осигурява правилен достъп до делата.

Осигурява съхраняването на всички свършени дела, като ги класифицира и архивира, както и на деловодните книги.

Копира документи за нуждите на служителите на съда, съдиите, адвокатите и гражданите книги и документи.

Фирмено отделение

Телефон: 073/ 88 98 49

Местоположение: 2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, стая 16

Приема и обработва заявления и молби за регистрация на юридически лица с нестопанска цел.

Поддържа фирмените регистри и регистри за ЮЛНЦ и вписва променени обстоятелства.

Предоставя информация на гражданите и подготвя документи за официална публикация.

Издава удостоверения; извежда статистически данни по фирмените дела.

Съдебни секретари

Телефон: 073/ 88 98 59, 073/ 88 98 61

Местоположение: 2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, стая 51 и 52

Счетоводител/касиер

Телефон: 073/ 8898 37

E-mail: kr.simeonova@blagoevgrad-os.justice.bg

Местоположение: 2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, стая 8

Събира държавните такси за незаверени преписи съгласно Закона за достъп до обществената информация.

Призовкари

Телефон: 073/ 88 98 03

Местоположение: 2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, партер - кабинка

Получаване на призовки и други съдебни книжа.

Системни администратори

Телефон: 073/8898 77

Местоположение: 2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, стая 11

Административен секретар

Телефон: 073/ 8898 40

Местоположение: 2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, стая 40

Организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях.

Приема жалби и оплаквания и ги докладва на председателя на съда.

Организира приема на граждани от председателя на съда.

Съдебен администратор

Телефон: 073/ 88 98 65

Местоположение: 2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, стая 40

Ръководи работата на администрацията в съдилищата.

Отговаря за управлението на административната дейност на съда.

Осигурява организационната връзка между административния ръководител, съдиите и администрацията на съда.

Връзки с обществеността

Телефон: 073/ 88 98 90, 0888 948 691

E-mail: pr@blagoevgrad-os.justice.bg

Местоположение: 2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, стая 16

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация