C C C C A+ A A- X

Защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

         В качеството си на администратор на лични данни, Окръжен съд Благоевград има задължение да Ви предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).

Данни за контакт с администратора:

Адрес: Благоевград, пл. „Васил Левски“ № 1

Работно време: понеделник – петък, 08:30ч. – 17:00ч.

Електронна поща: blagoevgrad-os@justice.bg

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

Даниела Чавдарова Чавдарова – връзки с обществеността

Електронна поща: pr@blagoevgrad-os.justice.bg

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

 • Човешки ресурси;
 • Контрагенти;
 • Искания по ЗДОИ;
 • Видеонаблюдение;
 • Посетители;
 • Жалби, сигнали и други искания.

 

Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им:

1.Регистър „Лични досиета  - Аладин“.

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност. За тези цели се обработват лични данни на магистрати и съдебни служители в Окръжен съд Благоевград, кандидати, участващи и в конкурси за назначаване на длъжности в Окръжния съд. Обработваните данни включват физическа, социална и семейна идентичност, данни за здравословното и психическото състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало. Данните от този регистър се обработват в изпълнение на официалните правомощия на съда и се извършва в съответствие с действащото законодателство. Правните основание за това са чл. 6, пар.1, б. „б“ и „в“ от ОРЗД, Закона за съдебната власт, Кодекса на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравословни и безопасни условия на труд и др.

         Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на Окръжен съд Благоевград.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. Окръжен съд Благоевград осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

Окръжен съд Благоевград определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. Окръжен съд Благоевград връща документите, по начина, по който са подадени.

Резултати от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт в съответствие с Наредба за провеждане на конкурсите за съдебни служители.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

 1. Регистър „Автоматизирана система за управление на делата – АСУД“

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и управлението на делата /правораздаване/. За тези цели се обработват личните данни на страните по делата. Обработваните данни включват физическа, социална и икономическа идентичност на лицата, психическо и психологическо състояние, по някои дела – здравен статус – кръвна картина, ДНК. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от ОРЗД, Закона за съдебната власт и др.

 1. Регистър „Единната информационна система на съдилищата – ЕИСС“

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и управлението на делата /правораздаване/. За тези цели се обработват личните данни на страните по делата. Обработваните данни включват физическа, социална и икономическа идентичност на лицата, психическо и психологическо състояние, по някои дела – здравен статус – кръвна картина, ДНК. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от ОРЗД, Закона за съдебната власт и

 1. Регистър „Вещи лица и съдебни заседатели“.

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управлението на човешките ресурси, финансово-счетоводна от отчетност.  За тези цели се обработват данните на физически лица – вещи лица и съдебни заседатели, които съдът е назначил по делата. Обработваните данни включват физическа идентичност /ЕГН, данни по лична карта/.Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от ОРЗД, Закона за съдебната власт,

 1. Регистър „Стажант юристи“.

Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и управление на управление на човешките ресурси. За тези цели се обработват личните данни на лица, стажант юристи при Окръжен съд Благоевград, разпределени със заповед на Министъра на правосъдието за 6-месечен стаж. . Обработваните данни включват физическа идентичност /ЕГН, данни по лична карта/.Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от ОРЗД, Закона за съдебната власт,

 

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от Окръжен съд Благоевград по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и т.н.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

 

Искания по ЗДОИ

Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Окръжен съд Благоевград предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.

 

Видеонаблюдение

В Окръжен съд Благоевград се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 24 месеца. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

 

Посетители

Обработването на лични данни на посетители на Окръжен съд Благоевград се извършва чрез обработващ лични данни от ОЗ „Охрана“, към ГД „Охрана“ – Министерство на правосъдието.Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на Съдебната палата и контрол на достъпа.

 

Жалби, сигнали и други искания

Жалби, сигнали и други искания могат да  бъдат подавани на хартиен носител и по електронен път. При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред Окръжен съд Благоевград, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на съда в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

 

Обработване на лични данни на деца

Като елемент от дейността за повишаване на обществената информираност на децата, Окръжен съд Благоевград участва в Образователната програма“Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“ Отворени съдилища и прокуратури“. В тази програма Окръжен съд Благоевград дава възможност за изява сред учениците, като се организират конкурси за есета, рисунки и др.

Участието в конкурса е доброволно и данните (име, възраст и училище) се обработват само за целите на участие в конкурса и популяризиране на детското творчество.

Окръжен съд Благоевград насърчава художественото и творческо изразяване на децата, като осигурява балансирана защита и по отношение защитата на личните данни.

Категории получатели на лични данни извън структурата на Окръжен съд Благоевград

Администраторът на лични данни разкрива лични данни на физически лица извън собствената си структура единствено ако има законово основание за това. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

- държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт,  министерства и други);

- банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на магистрати и съдебни служители и др. в Окръжен съд Благоевград

- за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.

Окръжен съд Благоевград извършва трансфер на лични данни в други държави /по дела с участник на лице от чужбина, или по дела със съдебни поръчки в държава членка на Европейския съюз или трета страна/

Срок за съхранение на личните данни

В Окръжен съд Благоевград действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове са съхранение, като при нея се прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхраняване на личните данни в периоди, които са подходящи за съответните цели. Със срок „постоянен“ в Окръжен съд Благоевград с съхраняват отчетните доклади, протоколи и материали от общи събрания на съдиите. Документи, свързани с трудовоправни отношения, се определят със срок за запазване 50 години. Документи, които имат временно оперативно-справочно значение, са със срокове за запазване  3, 5 или 10 години съгласно Номенклатурата.

Права на физическите лица

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация