C C C C A+ A A- X

Обмен на съдебни актове и книжа по електронна поща

Правила за изпращане на съдебни актове и книжа по електронна поща от Окръжен съд- Благоевград

1. Съдът обявява публично – чрез своята интернет страница, чрез информационните си табла и информационния център, адреса за електронна поща на гражданското деловодство, от който ще изпраща съобщения и призовки по Гражданския процесуален кодекс, както и протоколи, определения, разпореждания и решения, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските дела.
2. Съдът обявява публично – чрез своята интернет страница, чрез информационните си табла и информационния център, адреса за електронна поща на наказателното деловодство, от който ще изпраща протоколи, определения, разпореждания, присъди и решения, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по наказателните дела.
3. Страната (или процесуалният й представител), посочила електронен адрес за получаване на съобщения и призовки трябва изрично да е заявила, че желае те да й се връчват по този начин (т. 15 от тези правила).
4. Страната или процесуалният й представител може да получава призовки, съобщения и всички съдебни актове по делото, само ако е подадено заявление на хартиен носител, подписано лично от страната или процесуалния представител и заведено в регистратурата.
5. След получаване на такова заявление от страната по делото или процесуалния представител, същото се прилага по делото, като се поставя на корицата печат със следното съдържание /кореспонденцията е по електронен път за ............................/.
6. При първоначално подаване на едно заявление служителите от деловодството са задължени да изпращат всички документи, упоменати в заявлението, по електронен път. Не е необходимо подаване на заявление за всеки препис поотделно.
7. Съобщенията и призовките се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната информационна система. Връчването на електронен адрес, посочен от страната се удостоверява с копие от електронния запис.
(1) Копието на електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител електронно съобщение до страната, ведно с възпроизведения запис (съобщението) от системата за електронна поща, обслужваща съда за факта на доставянето му;
(2) Копие от заглавната част на електронното съобщение, изпратено на страната (включващо адреса за електронна поща на съда, адреса за електронна поща на получателя, дата и час на изпращане, идентификатор на съобщението в пощенския сървър, обслужващ съда, и др.) се прилага по делото;
8. Ако, поради технически причини или поради характера или обема на съответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.
9. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ адрес за електронна поща, съобщенията и призовките се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв - на постоянния(чл.38 ГПК).
10. Ако страна е променила електронния си адрес, който е съобщила по делото или на който веднъж й е било връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си електронен адрес.
(1) При неизпълнение на задължението по т.10 всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени (чл.41 ГПК). За тези последици, страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото съобщение.
11. Ако съдът промени своя електронен адрес, е длъжен да уведоми за това страната по конкретното дело, по което вече е започнало връчване на съобщения и призовки по електронен път.
12. Всяка промяна в електронния адрес на съда се отразява незабавно на интернет страницата на съда, както и чрез информационните табла в съда, чрез информационния център и по всякакъв друг подходящ начин.
13. Изпратените по гражданските и наказателните дела протоколи, определения, разпореждания, присъди и решения, се считат за издадени незаверени копия на съответните съдебни актове.
14. Електронни изявления от страните по дела не се приемат и направените такива ще се считат за неприети.
15. Всички лица, заявили, че желаят да получават съобщения, призовки или други съдебни актове по електронен път, трябва да бъдат запознати с настоящите Правила, удостоверяването на което става с подписването на Приложение №1, което се прикрепя към делото.

Адреси за електронна поща:
Гражданско деловодство: dcblg.civil@gmail.com
Наказателно деловодство: dcblg.criminal@gmail.com

Обръщаме внимание, че тези адреси се ползват от служителите в деловодствата единствено за изпращане на електронни документи от тяхна страна. На тези адреси може да изпращате единствено отговор и потвърждение, че писмото е получено.
По всякакви други въпроси, касаещи дейността на съда, включително и по съдебните дела, изпращайте вашите запитвания, молби и всякакви други въпроси и искания на официалния адрес на съда: court@pirin.com

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация